Wersje językowe

PL

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez SOLAR Lighting – Powered by Nature!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), firma PAMAJA Ewa Filipowicz działająca pod marką SOLAR Lighting – Powered by Nature! („Sklep) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.   

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Sklep, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Sklepem drogą elektroniczną na adres email: contact@solarlighting.pl, lub pisemnie na adres ul. Kielecka 31a lok. 1, 02-530 Warszawa.

I. Wskazanie administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PAMAJA Ewa Filipowicz, działająca pod marką SOLAR Lighting – Powered by Nature! z siedzibą w Warszawie przy ul. Kieleckiej 31a lok.1 w Warszawie. 

II. Cele przetwarzania pani/pana danych osobowych 

Sklep przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: 

 1. Realizacji umowy sprzedaży produktów z oferty Sklepu;
 • w tym celu dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, 
 • w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup,

 2. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną dotyczącą aktualnej oferty Sklepu.

III. Obowiązek podania danych osobowych Sklepowi 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ze Sklepem, wynikających ze złożenia zamówienia w Sklepie SOLAR Lighting --> www.solarlighting.pl,

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę w finalizacji zamówienia oraz realizacji oferowanych usług na Pani/Pana rzecz. 

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

IV. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Sklepem umowy sprzedaży, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Sklep uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. 

V. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Sklep pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sklep, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy: 
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
   • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: 
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz 
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: 
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz 
   • przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, o którym mowa w pkt. II powyżej. 

VI. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Sklep Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 


PAMAJA Ewa Filipowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 31a lok.1, 02-530 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisanej pod numerem NIP: 534-112-51-42, Regon: 140401348


Maj 2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl